FantasyYdTDYdTDRecYdTDINTSackFG2012 Roto
TeamOwnerPts#Pts#Pts#Pts#Pts#Pts#Pts#Pts#Pts#Pts#PtsRank
Nasties0000000000
Claim this empty spot!           
Claim this empty spot!           
Claim this empty spot!           
Claim this empty spot!           
Claim this empty spot!           
Claim this empty spot!           
Claim this empty spot!           
Claim this empty spot!           
Claim this empty spot!           
Claim this empty spot!           
Claim this empty spot!           
Claim this empty spot!           
Claim this empty spot!           
Claim this empty spot!           
Claim this empty spot!           
Claim this empty spot!           
Claim this empty spot!           
Claim this empty spot!           
Claim this empty spot!           
Claim this empty spot!           
Claim this empty spot!           
Claim this empty spot!           
Claim this empty spot!