TeamYetInFPoints
(2-0)8000
(2-0)40481
J. Jones 33.1, M. Ryan 28.5
(0-2)7017.5
(0-2)8000
V. Jackson 7.5
(2-0)8000
(1-1)8000
Division Game
TeamYetInFPoints
(0-2)8000
(1-1)8000
Division Game
(1-1)7010
(1-1)8000
Division Game
(0-2)7010
(2-0)8000
Division Game