FantasyYdTDYdTDRecYdTDINTSackFG2013 Roto
TeamOwnerPts#Pts#Pts#Pts#Pts#Pts#Pts#Pts#Pts#Pts#PtsRank
burgra420000000000
Claim this empty spot!           
Claim this empty spot!           
Claim this empty spot!           
Claim this empty spot!           
Claim this empty spot!           
Claim this empty spot!           
Claim this empty spot!