TeamYetInFPoints
(1-1)10000
(1-1)80113.5
B. Rainey 13.5
(2-0)10000
(2-0)10000
Division Game
(0-2)9012.5
(1-1)9019.5
V. Jackson 9.5, L. Toilolo 2.5
TeamYetInFPoints
(1-1)90111.4
(1-1)10000
S. Jackson 11.4
(0-2)90139.1
(0-2)9018
J. Jones 39.1, M. Bryant 8
(2-0)90130.74
(1-1)10000
M. Ryan 30.74